Pichano förvärvar Fromells VIP-Teknik AB – Pichano acquires Fromells VIP-Teknik AB

Rolf Brunnström Okategoriserade

Pichano förvärvar Fromells VIP-Teknik AB

 

Pichano har idag tecknat avtal om förvärv av Fromells VIP-Teknik AB. Verksamheten har 25 anställda och bedrivs i verkstadslokaler om 4000 m2 på Svetsarvägen 4 i Timrå. Fromells anlitas som en komplett produktionspartner när det gäller konstruktioner såväl som systemleveranser. Fromells är leverantörer inom tyngre maskinindustri, spårbunden trafik, sågverk, massa- och pappers, el- och kraftindustrin.

Pichano finns i Husum, Härnösand, Sundsvall och Gävle. Sedan starten 2007 har Pichano varit verksamma inom industri, infrastruktur och med fullservice tjänster inom tillverkning, service och underhåll. I koncernen ingår även SuncoTech AB med produkter inom bal och rullhantering. För Pichano innebär förvärvet att man kompletterar sin befintliga verksamhet med en stark verkstadspartner med modern maskinpark.

Förvärvet är ytterligare ett steg i Pichanos strategi att bli en av de ledande leverantörerna inom industriservice, underhåll och infrastruktur efter Norrlandskusten. Pichano koncernen med säte i Sundsvall omsätter ca 130 Mkr och har 100 anställda och är numer en renodlad verkstadsindustri koncern.

– ”Förvärvet ligger väl i linje med Pichanos vision och tillväxtstrategi och vi är mycket nöjda att få välkomna Fromells verksamhet till oss. Förutom att Fromells kommer fortsätta att leverera till sina nuvarande kunder så säkerställer vi vår egen tillverkning av produkter inom SuncoTechs sortiment, såväl som övriga produkter”, säger Pichanos VD Pär Melin. ”I samband med förvärvet kommer vi även att etablera en fältservice verksamhet i Timrå. Fromells kommer att fortsätta att verka under sitt starka namn och varumärke som man haft sedan det grundades 1900. Pichano koncernen har lokal närvaro efter kusten, samtidigt jobbar vi i ett internt nätverk där vår verksamhetsorter kompletterar varandra”, fortsätter Pär Melin.

– ”Vi inom Fromells är mycket nöjda med att hitta en lokal köpare som vill fortsätta utveckla verksamheten i Fromells. Överlåtelsen skapar en långsiktig lösning och tryggar arbetstillfällen i regionen. Vi önskar Pichano lycka till med förvärvet”, säger Lars-Åke Sandin.

Timrå 2018-03-05

Pär Melin

VD Pichano Holding AB, info@pichano.se

Lars-Åke Sandin

VD Fromells, lars-ake.sandin@fromells.se

 

Pichano acquires Fromells VIP-Teknik AB

 

Pichano has today signed an agreement to acquire Fromells VIP-Teknik AB. The company has 25 employees and operates in workshop premises of 4000 m2 on Svetsarvägen 4 in Timrå. Fromells is engaged as a complete production partner in terms of designs as well as system deliveries. Fromells is a supplier of heavy machinery, track-based traffic, sawmills, pulp and paper, power and power industries.

Pichano is located in Husum, Härnösand, Sundsvall and Gävle. Since founded in 2007, Pichano has been active in industry, infrastructure and with full service services in manufacturing, service and maintenance. The group also includes SuncoTech AB with bale handling products and conveyor products. For Pichano, the acquisition means complementing its existing operations with a strong engineering partner with modern machinery.

The acquisition is another step in Pichano’s strategy to become a major supplier of industrial services, maintenance and infrastructure along the Norrland coast. The Pichano Group, with its headquarters in Sundsvall, has a turnover of approximately MSEK 130 and has 100 employees and is now a renowned engineering industry group.

”The acquisition is well in line with Pichano’s vision and growth strategy and we are very pleased to welcome Fromell’s business to us. In addition to the fact that Fromells will continue to deliver to its current customers, we ensure our own manufacturing of SuncoTech products, as well as our other products, ”said Pichanos CEO Pär Melin. ”In connection with the acquisition, we will also establish a field service business in Timrå. Fromells will continue to operate under its strong name and brand since it was founded in 1900. The Pichano Group has local presence after the coast, while working in an internal network where our business centers complement each other, ”continues Pär Melin.

”We in Fromells are very pleased to find a local buyer who wants to continue developing Fromells operations. The transfer creates a long-term solution and ensures jobs in the region. We wish Pichano good luck with the acquisition, ”says Lars-Åke Sandin.

AB.

Timrå 2018-03-05

Pär Melin

CEO Pichano Holding, info@pichano.se

Lars-Åke Sandin

CEO Fromells, lars-ake.sandin@fromells.se